بازدید مدیران و اعضای محترم هیات مدیره از کارخانه شرکت ناب تک

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
۱۳۹۹-۰۴-۱۵
“معارفه مدیرعامل محترم شرکت معدنی دماوند”
۱۳۹۹-۰۴-۱۵

بازدید مدیران و اعضای محترم هیات مدیره از کارخانه شرکت ناب تک

مدیران و اعضای محترم هیات مدیره در روز چهارشنبه مورخ 11تیرماه 99 با حضور در محل کارخانه شرکت ناب تک ضمن بازدید ، مذاکراتی را جهت خرید سلول جدید فلوتاسیون جهت کارخانه سرب دونا بعمل آوردند.

دیدگاه ها بسته شده است