استانداردها
۱۳۹۸-۰۵-۲۲
اخبار
۱۳۹۸-۰۵-۲۲

تصاویر سال ۹۸

۱۴

-مجمع عمومی عادی سالیانه 29 تیر 98

۳۲

- پرسنل شرکت معدنی دماوند 29 تیر 98

۶۶

-مجمع عمومی عادی سالیانه 29 تیر 98

WhatsApp Image 2019-09-23 at 11.07.55

مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه شرکت معدنی دماوند 98/6/13

۳۴-۲

- پرسنل شرکت معدنی دماوند 29 تیر 98

WhatsApp Image 2019-09-23 at 11.35.32

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن پوکه ملک آباد 98/6/7

WhatsApp Image 2019-09-23 at 11.34.30

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن پوکه ملک آباد پنجشنبه 98/6/7

WhatsApp Image 2019-09-23 at 11.26.30

جلسه با اعضای محترم شورای فرهنگی بنیاد مستضعفان در محل دفتر مرکزی شرکت 98/6/10

WhatsApp Image 2019-09-23 at 11.49.39

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا و پروژه آسفالت جاده روستای کلاونگاه 98/5/7

WhatsApp Image 2019-09-23 at 11.07.55(1)

مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه شرکت معدنی دماوند 98/6/13

WhatsApp Image 2019-09-23 at 11.50.24

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا و پروژه آسفالت جاده روستای کلاونگاه 98/5/7

۱۵b9eb97-6a34-4cdc-b486-2fc1622ee382

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از کارخانه تاکستان 3 مهر98

ef19e5b9-531b-4290-81d7-276b0a113b68

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از کارخانه تاکستان 3 مهر98

WhatsApp Image 2019-09-23 at 11.53.52

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا و پروژه آسفالت جاده روستای کلاونگاه 98/5/7

۴۶۵۲۶e8a-5df8-4686-a16a-924b87feb05b

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن تراورتن 3 مهر 98

e4648715-73d8-4685-b6d3-947b745101f6

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن بُر قره گل 4 مهر 98

af57ab55-ae7a-46c9-b93d-293d02294d23

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن بُر قره گل 4 مهر 98

۶۵aececd-7dc0-4acb-b6ff-fa6ce45cfd34

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از پروژه آهک قلعه گنج 9 آبان 98

۹۲e8329d-4900-43fd-ad00-7b4ff5622010

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن بُر قره گل 4 مهر 98

۷۰۸۲۹c07-6d0f-4eb3-862b-d6d4b39f4059

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از پروژه آهک قلعه گنج 9 آبان 98

bba4bc88-64af-451d-a80f-557fb643afb0

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از پروژه آهک قلعه گنج 9 آبان 98

۴۳۹۷۸۲۵۵-۹۶۹c-4935-97f3-1c042286b26c

بازدید معاونین محترم هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 18 آبان 98

c0bfca21-3956-450e-a6c4-d10be55589bb

بازدید معاونین محترم هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 18 آبان 98

ba1186d4-9716-4c6a-8805-f077531967ae

بازدید معاونین محترم هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 18 آبان 98

a7ba3478-b163-472a-9b5a-776e040bbf70

بازدید مدیرمحترم حراست هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 21 آبان 98

حضور پرسنل در راهپیمایی 4 آذر 98

حضور پرسنل در راهپیمایی 4 آذر 98

۵۵d45213-eb56-4c72-80b4-8ac6f9d4d7c2

بازدید مدیرعامل محترم از وضعیت سد باطله دونا 4 آذر 98

۵۹۶b02d4-8eb4-48c8-922d-8bde1ab636db

بازدید مدیران گروه حسابرسی موسسه مفید راهبر از معدن پوکه 20 آذر 98

cdc8f074-19f3-4d78-96dc-d5e0dff0249f

راه اندازی موقت خط دوم چینی در کارخانه سرب دونا 3 آذر 98

۳e808c24-9e74-4fda-a377-b49c7e9c8d0d

جلسه تدوین بودجه در محل دفتر مرکزی شرکت 19 آذر 98

d573489d-531e-40ac-b180-515e61002d3c

جلسه BSC در هلدینگ کاوه پارس 14 دی 98

da6d0a2d-1d1b-4985-a4c9-01558c1eee76

جلسه BSC در هلدینگ کاوه پارس 14 دی 98

۸۲۹۴۶۵۰e-07f4-4ca2-9597-8464605e2d44

بازدید کارشناسان محیط زیست مازندران از کارخانه دونا 25 آذر 98

f0e644aa-b813-428a-80bd-c6006b7b351c

بازدید کارشناسان محیط زیست مازندران از کارخانه دونا 25 آذر 98

۰bf815fd-751a-4c82-8690-b4a8cb75bb85

بازدید مدیران گروه حسابرسی موسسه مفید راهبر از معدن پوکه 20 آذر 98

۴۲۲۲۴۷۸d-fa67-4396-8cb8-261f704345ac

بازدید مدیر گروه حسابرسی موسسه مفید راهبر از معدن پوکه 23 دی 98

۵۳b8ea4e-4dc2-4cbe-8395-e59e7904e6b0

بازدید مدیر گروه حسابرسی موسسه مفید راهبر از معدن پوکه 23 دی 98

۴e5d1e56-48e5-40f5-ab83-e833470f63a2

جلسه هیات مدیره درخصوص بودجه سال 1399 در مورخ 26 دی 98

۹af77554-0124-4e7f-8327-09007e6d2dc3

جلسه هیات مدیره درخصوص بودجه سال 1399 در مورخ 26 دی 98

f5bf2fa0-772e-4f92-92a8-fa5e6d8f75f6

تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی ( ره) ۱۰ بهمن ۹۸

۶۷ad0da2-eb68-487d-a04d-e9a2d53b85da

بازدید مدیران گروه حسابرسی موسسه مفید راهبر از معدن پوکه 20 آذر 98

c7b5094f-abb7-433b-b23e-e92cabd126ca

تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی ( ره) ۱۰ بهمن ۹۸

۰۷۳d575a-cf3a-4c1d-bcc5-c0569a89e9e8

مراسم تجلیل از بانوان شاغل در شرکت به مناسبت روز زن 26 بهمن 98

f08af51f-b1b3-4335-9b37-96ca8ee5f3fd

توزیع ماسک و ژل ضدعفونی جهت مقابله با ویروس کرونا 5 اسفند 98

۳۱۵۱۵۰۵f-3958-451e-90c8-a3c9c9b66b44

مراسم تجلیل از بانوان شاغل در شرکت به مناسبت روز زن 26 بهمن 98

دیدگاه ها بسته شده است