معادن

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

معدن آهک قلعه گنج

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

معدن تراورتن

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

معدن بُرقره گل

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

معدن پوکه