معادن

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

معدن سرب دونا

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

معدن پوکه

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

معدن بُرقره گل

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

معدن تراورتن