محصولات

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

کنستانتره سرب

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

پوکه معدنی

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

سنگ بُر

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

سنگ تراورتن